English | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Deductive reasoning
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Logical thinking
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Analytical skills
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Presentation skills
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms