German | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Zu meinen Stärken zählen...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Mein Fachgebiet ist...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
schlussfolgerndes Denken
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
logisches Denken
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
analytische Fähigkeiten
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
hohe soziale Kompetenz
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Verhandlungsgeschick
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Präsentationsfähigkeiten
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Hochachtungsvoll
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Herzliche Grüße
Informal, between business partners who are on first-name terms