Swedish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
God slutledningsförmåga
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Logiskt tänkande
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Vördsamt,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms