Greek | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Kære Hr.,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem dette ankommer,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, male recipient, name known
Kære Fru. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kære John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Less formal, one has done business with the recipient before
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula for applying for a job
Jeg ville søge stillingen som...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula for applying for a job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Used to explain why you would like a certain job
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Used to explain why you would like a certain job
Mine styrker er...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Used to show what your key attributes are
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mit ekspertområde er...
Η ειδικότητά μου είναι...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Used to display what skills you have gained from you current job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jeg råder fremragende over...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jeg har en fungerende viden om...
Έχω μια καλή γνώση της...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jeg har... års erfaring indenfor...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Used to show your experience in a certain business area
Jeg er en erfaren bruger af...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Used to show what computer software you can use
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Used to show how balanced your skills are
Fremragende kommunikations evner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktiv argumentation
Επαγωγική λογική
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisk tænkning
Λογική σκέψη
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytiske evner
Αναλυτικές ικανότητες
The ability to assess things in detail
Gode interpersonel evner
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Forhandlings evner
Διαπραγματευτικές ικανότητες
The ability to do business deals with other companies effectively
Præsentations evner
Ικανότητες παρουσίασης
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencer kan rekvieres fra...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jeg er ledig til et interview den...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Used to indicate when you are free for an interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Formal, recipient name unknown
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Formal, widely used, recipient known
Med respekt,
Με εκτίμηση,
Formal, not widely used, recipient name known
Med venlig hilsen
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, between business partners who are on first-name terms