Greek | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Geachte heer
Αξιότιμε κύριε,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Αξιότιμη κυρία,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Beste meneer Jansen
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula for applying for a job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula for applying for a job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Used to explain why you would like a certain job
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Used to explain why you would like a certain job
Mijn sterke punten zijn ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Used to show what your key attributes are
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mijn vakgebied is ...
Η ειδικότητά μου είναι...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Used to show that you can work in a demanding business environment
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Used to show that you have a personal interest in the job
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Used to show that you have a personal interest in the job
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Used to display what skills you have gained from you current job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Έχω μια καλή γνώση της...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Used to show your experience in a certain business area
Ik beschik over goede kennis van ...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Used to show what computer software you can use
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Used to show how balanced your skills are
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Analytisch denkvermogen
Επαγωγική λογική
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logisch denkvermogen
Λογική σκέψη
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytische vaardigheden
Αναλυτικές ικανότητες
The ability to assess things in detail
Goede intermenselijke vaardigheden
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Onderhandelingsvaardigheden
Διαπραγματευτικές ικανότητες
The ability to do business deals with other companies effectively
Presentatievaardigheden
Ικανότητες παρουσίασης
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Used to indicate when you are free for an interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Met vriendelijke groet,
Με εκτίμηση,
Formal, recipient name unknown
Met vriendelijke groet,
Με εκτίμηση,
Formal, widely used, recipient known
Hoogachtend,
Με εκτίμηση,
Formal, not widely used, recipient name known
Met de beste groeten,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, between business partners who are on first-name terms