Finnish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
I am writing in response to your advertisement posted on…
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
I refer to your advertisement in…dated… .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula for applying for a job
I would like to apply for the position of…
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula for applying for a job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

I am particularly interested in this job, as…
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Used to explain why you would like a certain job
I would like to work for you, in order to…
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Used to explain why you would like a certain job
My strengths are…
Vahvuuksiini kuuluvat...
Used to show what your key attributes are
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
I would be well suited to the position because…
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Although I have no previous experience in…, I have had…
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
My area of expertise is…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Whilst working at… I became highly competent in…
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Even under pressure I can maintain high standards.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Used to show that you can work in a demanding business environment
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Used to show that you have a personal interest in the job
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Used to show that you have a personal interest in the job
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Used to display what skills you have gained from you current job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

My native language is…, but I can also speak…
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
I have an excellent command of…
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
I have a working knowledge of…
Minulla on hyvät perustaidot...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
I have …years experience of working…
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Used to show your experience in a certain business area
I am an experienced user of…
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Used to show what computer software you can use
I believe I possess the right combination of...and… .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Used to show how balanced your skills are
Excellent communication skills
Erinomainen kyky kommunikoida
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deductive reasoning
Deduktiivinen ajattelu
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logical thinking
Looginen ajattelu
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytical skills
Analyyttiset taidot
The ability to assess things in detail
Good interpersonal skills
Hyvät ihmissuhdetaidot
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negotiation skills
Neuvottelukyvyt
The ability to do business deals with other companies effectively
Presentation skills
Esiintymistaidot
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Please find my résumé / CV attached.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
I can supply references from…if required.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
References can be requested from…
Suosituksia voi pyytää...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
I am available for interview on…
Olen saatavilla haastatteluun...
Used to indicate when you are free for an interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informal, between business partners who are on first-name terms