Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
分析技能
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
此致
Formal, recipient name unknown
Altestime,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms