Czech | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
Moje silné stránky jsou...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
Moje oblast odborných znalostí je...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
Mám výbornou znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
Mám znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Výborné komunikační schopnosti
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
Dedukce
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
Logické myšlení
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
Analytické schopnosti
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
Dobré interpersonální schopnosti
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
Vyjednávací schopnosti
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
Prezentační dovednosti
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
Ohledně referencí se obraťte na...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
S pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms