Danish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem dette ankommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
Mine styrker er...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
Mit ekspertområde er...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
Jeg råder fremragende over...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
Jeg har en fungerende viden om...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Fremragende kommunikations evner
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
Deduktiv argumentation
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
Logisk tænkning
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
Analytiske evner
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
Gode interpersonel evner
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
Forhandlings evner
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
Præsentations evner
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
Referencer kan rekvieres fra...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jeg er ledig til et interview den...
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Med venlig hilsen
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Med respekt,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informal, between business partners who are on first-name terms