Dutch | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
Mijn sterke punten zijn ...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
Mijn vakgebied is ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Uitstekende communicatieve vaardigheden
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
Analytisch denkvermogen
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
Logisch denkvermogen
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
Analytische vaardigheden
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
Goede intermenselijke vaardigheden
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
Onderhandelingsvaardigheden
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
Presentatievaardigheden
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms