Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms