Swedish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula for applying for a job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula for applying for a job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Used to explain why you would like a certain job
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Used to explain why you would like a certain job
Miaj fortoj estas...
Mina främsta styrkor är ...
Used to show what your key attributes are
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mia areo de kompetenteco estas...
Mitt kompetensområde är ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Used to show that you have a personal interest in the job
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mi havas bonegan komandon de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mi havas mezan scion de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Used to show your experience in a certain business area
Mi estas sperta uzanto de...
Jag är en erfaren användare av ...
Used to show what computer software you can use
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Used to show how balanced your skills are
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Utmärkt kommunikationsförmåga
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukta rezonado
God slutledningsförmåga
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logika rezonado
Logiskt tänkande
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analizaj kapabloj
Analytisk förmåga
The ability to assess things in detail
Bonaj interhomaj kapabloj
Bra samarbetsförmåga
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Negocadaj kapabloj
Bra förhandlingsteknik
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentaj kapabloj
Bra presentationsteknik
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Vi povas akiri referencojn el...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Used to indicate when you are free for an interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Vördsamt,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms