Thai | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sehr geehrter Herr,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
Sehr geehrte Frau,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Lieber Herr Schmidt,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standard formula for applying for a job
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standard formula for applying for a job
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Used to explain why you would like a certain job
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Used to explain why you would like a certain job
Zu meinen Stärken zählen...
จุดแข็งของฉันคือ...
Used to show what your key attributes are
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Ich eigne mich für diese Position, weil...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mein Fachgebiet ist...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Used to show that you can work in a demanding business environment
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Used to show that you have a personal interest in the job
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Used to show that you have a personal interest in the job
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Used to display what skills you have gained from you current job
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Used to show your experience in a certain business area
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Used to show what computer software you can use
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Used to show how balanced your skills are
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
The ability to share information with and explain things to your colleagues
schlussfolgerndes Denken
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
The ability to understand and explain things quick and effectively
logisches Denken
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
analytische Fähigkeiten
ทักษะในการวิเคราะห์
The ability to assess things in detail
hohe soziale Kompetenz
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Verhandlungsgeschick
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
The ability to do business deals with other companies effectively
Präsentationsfähigkeiten
ทักษะในการนำเสนอ
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Used to indicate when you are free for an interview
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพ
Formal, recipient name unknown
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพ
Formal, widely used, recipient known
Hochachtungsvoll
ด้วยความเคารพ
Formal, not widely used, recipient name known
Herzliche Grüße
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms