Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Αξιότιμε κύριε,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Αξιότιμη κυρία,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Η ειδικότητά μου είναι...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Είμαι άριστος γνώστης της...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Έχω μια καλή γνώση της...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Είμαι έμπειρος χρήστης...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Επαγωγική λογική
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Λογική σκέψη
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Αναλυτικές ικανότητες
分析技能
The ability to assess things in detail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Διαπραγματευτικές ικανότητες
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Ικανότητες παρουσίασης
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Με εκτίμηση,
此致
Formal, recipient name unknown
Με εκτίμηση,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Φιλικοί χαιρετισμοί,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms