French | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Αξιότιμε κύριε,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Αξιότιμη κυρία,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Madame, Monsieur,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Monsieur Dupont,
Less formal, one has done business with the recipient before
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Used to explain why you would like a certain job
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Used to explain why you would like a certain job
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mes qualités principales sont...
Used to show what your key attributes are
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Η ειδικότητά μου είναι...
Mon domaine d'expertise est...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Used to show that you have a personal interest in the job
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Used to display what skills you have gained from you current job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Είμαι άριστος γνώστης της...
J'ai une excellente maîtrise du...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Έχω μια καλή γνώση της...
J'ai une connaissance pratique de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Used to show your experience in a certain business area
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Used to show what computer software you can use
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Used to show how balanced your skills are
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excellentes techniques de communication
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Επαγωγική λογική
Capacité de déduction
The ability to understand and explain things quick and effectively
Λογική σκέψη
Esprit de logique
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Αναλυτικές ικανότητες
Esprit analytique
The ability to assess things in detail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Compétences relationnelles
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Compétences en négociation
The ability to do business deals with other companies effectively
Ικανότητες παρουσίασης
Capacités d'exposition
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Je suis disponible pour un entretien le...
Used to indicate when you are free for an interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Με εκτίμηση,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formal, recipient name unknown
Με εκτίμηση,
Salutations distinguées,
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formal, not widely used, recipient name known
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Meilleures salutations,
Informal, between business partners who are on first-name terms