Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Αξιότιμε κύριε,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Αξιότιμη κυρία,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Η ειδικότητά μου είναι...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Είμαι άριστος γνώστης της...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Έχω μια καλή γνώση της...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Επαγωγική λογική
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
Λογική σκέψη
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Αναλυτικές ικανότητες
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
Ικανότητες παρουσίασης
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Με εκτίμηση,
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms