Russian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Αξιότιμε κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Αξιότιμη κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula for applying for a job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula for applying for a job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Мои сильные стороны:...
Used to show what your key attributes are
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Η ειδικότητά μου είναι...
Я специализируюсь на...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Used to show that you can work in a demanding business environment
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Used to show that you have a personal interest in the job
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Used to show that you have a personal interest in the job
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Used to display what skills you have gained from you current job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Είμαι άριστος γνώστης της...
Я отлично владею...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Έχω μια καλή γνώση της...
Я свободно говорю по...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Used to show your experience in a certain business area
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Used to show what computer software you can use
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Used to show how balanced your skills are
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Отличные коммуникативные навыки
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Επαγωγική λογική
Логическая аргументация
The ability to understand and explain things quick and effectively
Λογική σκέψη
Логическое мышление
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Αναλυτικές ικανότητες
Аналитические способности
The ability to assess things in detail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Высокие личностные качества
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Переговорческие навыки
The ability to do business deals with other companies effectively
Ικανότητες παρουσίασης
Презентационные навыки
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Я свободен...
Used to indicate when you are free for an interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Με εκτίμηση,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Φιλικοί χαιρετισμοί,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms