Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Αξιότιμε κύριε,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Αξιότιμη κυρία,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Η ειδικότητά μου είναι...
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Είμαι άριστος γνώστης της...
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Έχω μια καλή γνώση της...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Επαγωγική λογική
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Λογική σκέψη
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Αναλυτικές ικανότητες
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
Ικανότητες παρουσίασης
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Με εκτίμηση,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Με εκτίμηση,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Με εκτίμηση,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms