Thai | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Tisztelt Uram!
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!Uram!
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standard formula for applying for a job
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standard formula for applying for a job
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Used to explain why you would like a certain job
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Used to explain why you would like a certain job
Erősségeim ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Used to show what your key attributes are
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Szakterületem a ....
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Used to show that you can work in a demanding business environment
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Used to show that you have a personal interest in the job
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Used to show that you have a personal interest in the job
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Used to display what skills you have gained from you current job
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Magas szinten beszélek...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Középszinten beszélek....
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Used to show your experience in a certain business area
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Used to show what computer software you can use
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Used to show how balanced your skills are
Kiváló kommunikációs készség
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Deduktív érvelés
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logikus gondolkodás
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitikus készségek
ทักษะในการวิเคราะห์
The ability to assess things in detail
Jó interperszonális készség
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Jó tárgyalási készség
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
The ability to do business deals with other companies effectively
Előadó készség/Prezentációs készség
ทักษะในการนำเสนอ
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Számomra egy interjú megfelelne a ...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Used to indicate when you are free for an interview
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Tisztelettel,
ด้วยความเคารพ
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
ด้วยความเคารพ
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
ด้วยความเคารพ
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms