Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
分析技能
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
此致
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms