German | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Zu meinen Stärken zählen...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mein Fachgebiet ist...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
schlussfolgerndes Denken
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
logisches Denken
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
analytische Fähigkeiten
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
hohe soziale Kompetenz
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Verhandlungsgeschick
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Präsentationsfähigkeiten
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Herzliche Grüße
Informal, between business partners who are on first-name terms