Portuguese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Meus pontos fortes são...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Eu tenho experiência em /com ...
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excelente habilidade de comunicação
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
Raciocínio dedutivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Pensamento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Habilidades analíticas
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
Bom relacionamento interpessoal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Habilidades de negociação
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Habilidades de comunicação
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Estou disponível para entrevista em ..
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms