Swedish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formula for applying for a job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formula for applying for a job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Used to explain why you would like a certain job
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Used to explain why you would like a certain job
Moje mocne strony to ...
Mina främsta styrkor är ...
Used to show what your key attributes are
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mitt kompetensområde är ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Used to show that you can work in a demanding business environment
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Used to show your experience in a certain business area
Biegle posługuję się programem/programami...
Jag är en erfaren användare av ...
Used to show what computer software you can use
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Used to show how balanced your skills are
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Utmärkt kommunikationsförmåga
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Rozumowanie dedukcyjne
God slutledningsförmåga
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiczne myślenie
Logiskt tänkande
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Zdolności analityczne
Analytisk förmåga
The ability to assess things in detail
Zdolności interpersonalne
Bra samarbetsförmåga
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Zdolności negocjacyjne
Bra förhandlingsteknik
The ability to do business deals with other companies effectively
Umiejętność prezentacji
Bra presentationsteknik
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Referencje na żądanie.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referencje na żądanie od ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Used to indicate when you are free for an interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Z wyrazami szacunku,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Vördsamt,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms