Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiskt tänkande
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytisk förmåga
分析技能
The ability to assess things in detail
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Vördsamt,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms