English | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula for applying for a job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Standard formula for applying for a job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Used to explain why you would like a certain job
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Used to explain why you would like a certain job
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Used to show what your key attributes are
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Used to show your experience in a certain business area
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Used to show what computer software you can use
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Used to show how balanced your skills are
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
The ability to share information with and explain things to your colleagues
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiskt tänkande
Logical thinking
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytisk förmåga
Analytical skills
The ability to assess things in detail
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
The ability to do business deals with other companies effectively
Bra presentationsteknik
Presentation skills
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Used to indicate when you are free for an interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Vördsamt,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms