Korean | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Bäste herrn,
존경하는 관계자 분께
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
친애하는 최현우님께
Less formal, one has done business with the recipient before
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jag skriver gällande er annons på ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formula for applying for a job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formula for applying for a job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Used to explain why you would like a certain job
Mina främsta styrkor är ...
저의 장점은 ... 입니다.
Used to show what your key attributes are
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mitt kompetensområde är ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Used to show that you have a personal interest in the job
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Used to display what skills you have gained from you current job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jag har utmärkta kunskaper i ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jag har grundläggande kunskaper i ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Used to show your experience in a certain business area
Jag är en erfaren användare av ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Used to show what computer software you can use
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Used to show how balanced your skills are
Utmärkt kommunikationsförmåga
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
The ability to share information with and explain things to your colleagues
God slutledningsförmåga
추론 이해 능력
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiskt tänkande
논리적인 사고능력
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytisk förmåga
분석 능력
The ability to assess things in detail
Bra samarbetsförmåga
좋은 사교성
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Bra förhandlingsteknik
협정 능력
The ability to do business deals with other companies effectively
Bra presentationsteknik
프리젠테이션 능력
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jag finns tillgänglig för intervju ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Used to indicate when you are free for an interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med vänlig hälsning,
... (이름) 드림
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
... (이름) 드림
Formal, widely used, recipient known
Vördsamt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
감사합니다. ...씨.
Informal, between business partners who are on first-name terms