Dutch | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Vážený pane,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Used to give details of how one knows the candidate
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Used to give details of how one knows the candidate
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Used to give details of how one knows the candidate
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... vynikal(a) v... .
... onderscheidde zich door ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Used to show the candidate's main strengths
On/ona řeší problémy efektivně.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Used to describe a candidate with good communication skills
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
On/ona má obsáhnou znalost...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Used to describe a candidate's best quality
On/ona je iniciativní v... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Used to close a positive reference letter
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Used to close a very positive reference letter
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Used to close a very positive reference letter
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Used to close an extremely positive reference letter
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Used to close an extremely positive reference letter
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Used to close an extremely positive reference letter
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Used to close an extremely positive reference letter
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Used to close an extremely positive reference letter
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Used to close a positive reference letter
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Used to close a positive reference letter