English | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Used to give details of how one knows the candidate
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Used to give details of how one knows the candidate
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Used to show the candidate's main strengths
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Used to describe a candidate with good communication skills
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Used to close a positive reference letter
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Used to close a very positive reference letter
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Used to close a very positive reference letter
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Used to close an extremely positive reference letter
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Used to close an extremely positive reference letter
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Used to close an extremely positive reference letter
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Used to close an extremely positive reference letter
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Used to close an extremely positive reference letter
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Used to close a positive reference letter
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Used to close a positive reference letter