French | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Vážený pane,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Madame, Monsieur
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
C'est avec plaisir que je recommande...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Used to give details of how one knows the candidate
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Used to give details of how one knows the candidate
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... vynikal(a) v... .
... se distingue par...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Sa qualité principale est ...
Used to show the candidate's main strengths
On/ona řeší problémy efektivně.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Il/elle communique ses idées clairement.
Used to describe a candidate with good communication skills
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
On/ona má obsáhnou znalost...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Used to describe a candidate's best quality
On/ona je iniciativní v... .
Il/elle participe activement dans...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Ses principales fonctions consistaient en...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Used to close a positive reference letter
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Used to close a very positive reference letter
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Used to close a very positive reference letter
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Used to close an extremely positive reference letter
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Used to close an extremely positive reference letter
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Used to close an extremely positive reference letter
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Used to close an extremely positive reference letter
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Used to close an extremely positive reference letter
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Used to close a positive reference letter
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Used to close a positive reference letter