Portuguese | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Vážený pane,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Used to give details of how one knows the candidate
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Used to give details of how one knows the candidate
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Used to give details of how one knows the candidate
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Used to give details of how one knows the candidate
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... vynikal(a) v... .
... distinguiu-se por ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
O seu maior talento é ...
Used to show the candidate's main strengths
On/ona řeší problémy efektivně.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Used to describe a candidate with good communication skills
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
On/ona má obsáhnou znalost...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Used to describe a candidate's best quality
On/ona je iniciativní v... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Suas principais responsabilidades eram...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Used to close a positive reference letter
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Used to close a very positive reference letter
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Used to close a very positive reference letter
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Used to close an extremely positive reference letter
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Used to close an extremely positive reference letter
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Used to close an extremely positive reference letter
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Used to close an extremely positive reference letter
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Used to close an extremely positive reference letter
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Used to close a positive reference letter
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Used to close a positive reference letter