Spanish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Used to give details of how one knows the candidate
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Used to give details of how one knows the candidate
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Used to give details of how one knows the candidate
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Used to give details of how one knows the candidate
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... vynikal(a) v... .
X se distinguió por su...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Su más considerable talento es...
Used to show the candidate's main strengths
On/ona řeší problémy efektivně.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Used to describe a candidate with good communication skills
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
On/ona má obsáhnou znalost...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
On/ona je iniciativní v... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Sus principales responsabilidades fueron...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Sus tareas diarias involucraban...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Used to close a positive reference letter
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Used to close a very positive reference letter
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Used to close a very positive reference letter
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Used to close an extremely positive reference letter
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Used to close an extremely positive reference letter
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Used to close an extremely positive reference letter
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Used to close an extremely positive reference letter
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Used to close an extremely positive reference letter
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Used to close a positive reference letter
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Used to close a positive reference letter