Chinese | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
很高兴可以为...做推荐
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
在他...时加入...,我和他初次认识
Used to give details of how one knows the candidate
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
我很高兴能为...写推荐信
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Used to give details of how one knows the candidate
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Used to give details of how one knows the candidate
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Used to give details of how one knows the candidate
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... onderscheidde zich door ...
...以...区别于其他人
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
他/她最大的才能在于...
Used to show the candidate's main strengths
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
他/她拥有众多技能。
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Used to describe a candidate with good communication skills
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
他/她能很好的处理各种责任。
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
他/她在...方面拥有广泛知识
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Used to describe a candidate's best quality
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
他/她总是积极参加...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
他/她的主要职责是...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
他/她每周的工作包括...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Used to give a positive evaluation of a candidate
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Used to give a positive evaluation of a candidate
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...总能高质量地按时完成工作。
Used to give a positive evaluation of a candidate
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Used to close a positive reference letter
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Used to close a very positive reference letter
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Used to close a very positive reference letter
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Used to close an extremely positive reference letter
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Used to close an extremely positive reference letter
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Used to close an extremely positive reference letter
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Used to close an extremely positive reference letter
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Used to close an extremely positive reference letter
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Used to close a positive reference letter
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Used to close a positive reference letter