English | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Geachte heer
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Used to give details of how one knows the candidate
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Used to give details of how one knows the candidate
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Used to show the candidate's main strengths
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Used to describe a candidate with good communication skills
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Used to close a positive reference letter
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Used to close a very positive reference letter
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Used to close a very positive reference letter
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Used to close an extremely positive reference letter
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Used to close an extremely positive reference letter
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Used to close an extremely positive reference letter
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Used to close an extremely positive reference letter
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Used to close an extremely positive reference letter
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Used to close a positive reference letter
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Used to close a positive reference letter