Italian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Geachte heer
Gentilissimo,
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
Gentilissima,
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
A chi di competenza,
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
A chi di competenza,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Used to give details of how one knows the candidate
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Used to give details of how one knows the candidate
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Used to give details of how one knows the candidate
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Used to give details of how one knows the candidate
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... onderscheidde zich door ...
...si è distinto/a più volte per...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Used to show the candidate's main strengths
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Used to describe a candidate with good communication skills
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
È estremamente portato per...
Used to describe a candidate's best quality
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Ha sempre preso parte attiva in...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
I suoi doveri principali erano:
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Used to close a positive reference letter
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Used to close a very positive reference letter
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Used to close a very positive reference letter
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Used to close an extremely positive reference letter
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Used to close an extremely positive reference letter
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Used to close an extremely positive reference letter
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Used to close an extremely positive reference letter
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Used to close an extremely positive reference letter
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Used to close a positive reference letter
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Used to close a positive reference letter