Thai | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Geachte heer
เรียน ท่าน
Formal, male recipient, name unknown
Geachte mevrouw
้เรียน ท่าน
Formal, female recipient, name unknown
Geachte heer, mevrouw
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Geachte dames en heren
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Geachte dames en heren
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Used to give details of how one knows the candidate
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Used to give details of how one knows the candidate
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Used to give details of how one knows the candidate
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Used to give details of how one knows the candidate
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... onderscheidde zich door ...
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Used to show the candidate's main strengths
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Used to describe a candidate with good communication skills
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Used to describe a candidate's best quality
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Used to give a positive evaluation of a candidate
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Used to give a positive evaluation of a candidate
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
Used to give a positive evaluation of a candidate
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
Used to close a positive reference letter
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Used to close a very positive reference letter
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Used to close a very positive reference letter
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Used to close an extremely positive reference letter
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Used to close an extremely positive reference letter
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Used to close an extremely positive reference letter
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Used to close an extremely positive reference letter
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Used to close an extremely positive reference letter
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Used to close a positive reference letter
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Used to close a positive reference letter