Czech | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Used to give details of how one knows the candidate
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Used to give details of how one knows the candidate
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Used to give details of how one knows the candidate
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Used to give details of how one knows the candidate
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Used to show the candidate's main strengths
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Used to describe a candidate with good communication skills
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Used to describe a candidate's best quality
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Used to close a positive reference letter
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Used to close a very positive reference letter
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Used to close a very positive reference letter
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Used to close an extremely positive reference letter
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Used to close an extremely positive reference letter
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Used to close an extremely positive reference letter
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Used to close an extremely positive reference letter
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Used to close an extremely positive reference letter
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Used to close a positive reference letter
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Used to close a positive reference letter