Danish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Used to give details of how one knows the candidate
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Used to give details of how one knows the candidate
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Used to give details of how one knows the candidate
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Used to give details of how one knows the candidate
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Used to show the candidate's main strengths
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Used to describe a candidate with good communication skills
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Used to describe a candidate's best quality
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Used to give a positive evaluation of a candidate
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Used to close a positive reference letter
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Used to close a very positive reference letter
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Used to close a very positive reference letter
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Used to close an extremely positive reference letter
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Used to close an extremely positive reference letter
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Used to close an extremely positive reference letter
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Used to close an extremely positive reference letter
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Used to close a positive reference letter
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Used to close a positive reference letter