Dutch | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Dear Sir,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Used to give details of how one knows the candidate
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Used to give details of how one knows the candidate
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Used to give details of how one knows the candidate
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Used to give details of how one knows the candidate
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Used to show the candidate's main strengths
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Used to describe a candidate with good communication skills
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Used to describe a candidate's best quality
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Used to give a positive evaluation of a candidate
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Used to close a positive reference letter
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Used to close a very positive reference letter
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Used to close a very positive reference letter
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Used to close an extremely positive reference letter
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Used to close an extremely positive reference letter
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Used to close an extremely positive reference letter
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Used to close an extremely positive reference letter
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Used to close an extremely positive reference letter
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Used to close a positive reference letter
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Used to close a positive reference letter