Hungarian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Used to give details of how one knows the candidate
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Used to give details of how one knows the candidate
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Used to give details of how one knows the candidate
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Used to give details of how one knows the candidate
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Used to show the candidate's main strengths
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Used to describe a candidate with good communication skills
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Used to describe a candidate's best quality
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Used to give a positive evaluation of a candidate
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Used to give a positive evaluation of a candidate
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Used to close a positive reference letter
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Used to close a very positive reference letter
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Used to close a very positive reference letter
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Used to close an extremely positive reference letter
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Used to close an extremely positive reference letter
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Used to close an extremely positive reference letter
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Used to close an extremely positive reference letter
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Used to close an extremely positive reference letter
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Used to close a positive reference letter
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Used to close a positive reference letter