Polish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Used to give details of how one knows the candidate
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Used to give details of how one knows the candidate
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Used to give details of how one knows the candidate
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Used to give details of how one knows the candidate
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Used to show the candidate's main strengths
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Used to describe a candidate with good communication skills
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Used to describe a candidate's best quality
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Used to give a positive evaluation of a candidate
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Used to close a positive reference letter
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Used to close a very positive reference letter
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Used to close a very positive reference letter
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Used to close an extremely positive reference letter
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Used to close an extremely positive reference letter
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Used to close an extremely positive reference letter
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Used to close an extremely positive reference letter
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Used to close an extremely positive reference letter
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Used to close a positive reference letter
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Used to close a positive reference letter