Romanian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
I am delighted to be called upon as a reference for…
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Used to give details of how one knows the candidate
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Used to give details of how one knows the candidate
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Used to give details of how one knows the candidate
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Used to give details of how one knows the candidate
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...distinguished himself / herself by…
... s-a distins prin.... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
His / her greatest talent is / lies in…
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Used to show the candidate's main strengths
He / she is a creative problem-solver.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
He / she has a broad range of skills.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
He / she communicates his / her ideas clearly.
... își comunică ideile clar și univoc.
Used to describe a candidate with good communication skills
He / she handles responsibility well.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Used to describe a candidate's best quality
He / she always takes an active role in… .
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
His / her main responsibilities were…
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook
His / her weekly tasks involved…
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Used to give a positive evaluation of a candidate
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Used to give a positive evaluation of a candidate
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Used to close a positive reference letter
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Used to close a very positive reference letter
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Used to close a very positive reference letter
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Used to close an extremely positive reference letter
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Used to close an extremely positive reference letter
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Used to close an extremely positive reference letter
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Used to close an extremely positive reference letter
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Used to close an extremely positive reference letter
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Used to close a positive reference letter
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Used to close a positive reference letter