Czech | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Used to give details of how one knows the candidate
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Used to give details of how one knows the candidate
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Used to give details of how one knows the candidate
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Used to give details of how one knows the candidate
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...distingis per...
... vynikal(a) v... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Used to show the candidate's main strengths
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
On/ona řeší problémy efektivně.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Used to describe a candidate with good communication skills
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Li/ŝi havas grandan scion de....
On/ona má obsáhnou znalost...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Used to describe a candidate's best quality
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
On/ona je iniciativní v... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Used to close a positive reference letter
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Used to close a very positive reference letter
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Used to close a very positive reference letter
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Used to close an extremely positive reference letter
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Used to close an extremely positive reference letter
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Used to close an extremely positive reference letter
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Used to close an extremely positive reference letter
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Used to close an extremely positive reference letter
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Used to close a positive reference letter
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Used to close a positive reference letter