Swedish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
Bästa frun,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Used to give details of how one knows the candidate
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Used to give details of how one knows the candidate
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...erottautui hyvillä...
... utmärkte sig genom att ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hens största talang är / finns inom ...
Used to show the candidate's main strengths
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hen är en kreativ problemlösare.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hänellä on laajat taidot
Hen har en bred kompetens.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Used to describe a candidate with good communication skills
Hän on luotettava henkilö
Hen hanterar ansvar väl.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hänellä on hyvä tietämys...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Used to describe a candidate's best quality
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hänen päävastuualueensa olivat...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Used to close a positive reference letter
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Used to close a very positive reference letter
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Used to close a very positive reference letter
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Used to close an extremely positive reference letter
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Used to close an extremely positive reference letter
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Used to close an extremely positive reference letter
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Used to close an extremely positive reference letter
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Used to close a positive reference letter
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Used to close a positive reference letter