Spanish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Αγαπητέ κύριε,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Αγαπητή κυρία,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Used to give details of how one knows the candidate
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Used to give details of how one knows the candidate
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Used to give details of how one knows the candidate
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Used to give details of how one knows the candidate
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... εξ αρχής έδειξε ότι...
X se distinguió por su...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Su más considerable talento es...
Used to show the candidate's main strengths
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Used to describe a candidate with good communication skills
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Sus principales responsabilidades fueron...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Sus tareas diarias involucraban...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Used to close a positive reference letter
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Used to close a very positive reference letter
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Used to close a very positive reference letter
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Used to close an extremely positive reference letter
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Used to close an extremely positive reference letter
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Used to close an extremely positive reference letter
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Used to close an extremely positive reference letter
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Used to close an extremely positive reference letter
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Used to close a positive reference letter
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Used to close a positive reference letter