Esperanto | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
관계자분들께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
김철수님께 드립니다.
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
최수경님께 드립니다.
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
최수경님께 드립니다.
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
최수경님께 드립니다.
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Used to give details of how one knows the candidate
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Used to give details of how one knows the candidate
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Used to give details of how one knows the candidate
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Used to give details of how one knows the candidate
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
...distingis per...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Used to show the candidate's main strengths
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Used to describe a candidate with good communication skills
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Li/ŝi havas grandan scion de....
Used to describe what skills a candidate already has to offer
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Used to describe a candidate's best quality
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Used to give a positive evaluation of a candidate
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Used to give a positive evaluation of a candidate
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Used to close a positive reference letter
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Used to close a very positive reference letter
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Used to close a very positive reference letter
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Used to close an extremely positive reference letter
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Used to close an extremely positive reference letter
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Used to close an extremely positive reference letter
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Used to close an extremely positive reference letter
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Used to close an extremely positive reference letter
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Used to close a positive reference letter
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Used to close a positive reference letter