English | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Used to give details of how one knows the candidate
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Used to give details of how one knows the candidate
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Used to show the candidate's main strengths
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Used to describe a candidate with good communication skills
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Used to close a positive reference letter
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Used to close a very positive reference letter
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Used to close a very positive reference letter
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Used to close an extremely positive reference letter
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Used to close an extremely positive reference letter
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Used to close an extremely positive reference letter
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Used to close an extremely positive reference letter
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Used to close an extremely positive reference letter
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Used to close a positive reference letter
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Used to close a positive reference letter