French | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Szanowny Panie,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Z przyjemnością udzielę referencji ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Used to give details of how one knows the candidate
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Znam ... od... i jako... w...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Used to give details of how one knows the candidate
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...wyróżniał/-a się...
... se distingue par...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Sa qualité principale est ...
Used to show the candidate's main strengths
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
...posiada wiele różnych umiejętności.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Il/elle communique ses idées clairement.
Used to describe a candidate with good communication skills
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
... posiada szeroką wiedzę...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Used to describe a candidate's best quality
Zawsze bierze czynny udział w...
Il/elle participe activement dans...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Ses principales fonctions consistaient en...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Used to close a positive reference letter
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Used to close a very positive reference letter
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Used to close a very positive reference letter
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Used to close an extremely positive reference letter
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Used to close an extremely positive reference letter
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Used to close an extremely positive reference letter
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Used to close an extremely positive reference letter
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Used to close an extremely positive reference letter
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Used to close a positive reference letter
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Used to close a positive reference letter