Italian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Used to give details of how one knows the candidate
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Used to give details of how one knows the candidate
Znam ... od... i jako... w...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Used to give details of how one knows the candidate
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Used to give details of how one knows the candidate
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...wyróżniał/-a się...
...si è distinto/a più volte per...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Used to show the candidate's main strengths
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
...posiada wiele różnych umiejętności.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Used to describe a candidate with good communication skills
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
... posiada szeroką wiedzę...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
È estremamente portato per...
Used to describe a candidate's best quality
Zawsze bierze czynny udział w...
Ha sempre preso parte attiva in...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
I suoi doveri principali erano:
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Used to close a positive reference letter
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Used to close a very positive reference letter
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Used to close a very positive reference letter
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Used to close an extremely positive reference letter
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Used to close an extremely positive reference letter
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Used to close an extremely positive reference letter
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Used to close an extremely positive reference letter
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Used to close an extremely positive reference letter
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Used to close a positive reference letter
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Used to close a positive reference letter