Spanish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Used to give details of how one knows the candidate
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Used to give details of how one knows the candidate
Znam ... od... i jako... w...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Used to give details of how one knows the candidate
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Used to give details of how one knows the candidate
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...wyróżniał/-a się...
X se distinguió por su...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Su más considerable talento es...
Used to show the candidate's main strengths
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
...posiada wiele różnych umiejętności.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Used to describe a candidate with good communication skills
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
... posiada szeroką wiedzę...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
Zawsze bierze czynny udział w...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Sus principales responsabilidades fueron...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Sus tareas diarias involucraban...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Used to close a positive reference letter
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Used to close a very positive reference letter
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Used to close a very positive reference letter
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Used to close an extremely positive reference letter
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Used to close an extremely positive reference letter
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Used to close an extremely positive reference letter
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Used to close an extremely positive reference letter
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Used to close an extremely positive reference letter
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Used to close a positive reference letter
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Used to close a positive reference letter