Swedish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Szanowny Panie,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Bästa frun,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Used to give details of how one knows the candidate
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Znam ... od... i jako... w...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Used to give details of how one knows the candidate
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...wyróżniał/-a się...
... utmärkte sig genom att ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Hens största talang är / finns inom ...
Used to show the candidate's main strengths
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Hen är en kreativ problemlösare.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
...posiada wiele różnych umiejętności.
Hen har en bred kompetens.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Used to describe a candidate with good communication skills
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Hen hanterar ansvar väl.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
... posiada szeroką wiedzę...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Used to describe a candidate's best quality
Zawsze bierze czynny udział w...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Used to close a positive reference letter
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Used to close a very positive reference letter
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Used to close a very positive reference letter
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Used to close an extremely positive reference letter
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Used to close an extremely positive reference letter
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Used to close an extremely positive reference letter
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Used to close an extremely positive reference letter
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Used to close a positive reference letter
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Used to close a positive reference letter